Gói 1

49,000 VND/mo

1 CPU


1GB RAM


20GB SSD


Tốc độ mạng 80mb/s


Gói 2

69,000 VND/mo

1 CPU


2GB RAM


20GB SSD


Tốc độ mạng 100mb/s


Gói 3

89,000 VND/mo

2 CPU


2GB RAM


20GB SSD


Tốc độ mạng 100mb/s


Gói 4

119,000 VND/mo

2 CPU


4GB RAM


30GB SSD


Tốc độ mạng 180mb/s


Gói 5

200,000 VND/mo

3 CPU


6GB RAM


30GB SSD


Tốc độ mạng 200mb/s


Gói 6

250,000 VND/mo

4 CPU


8GB RAM


50GB SSD


Tốc độ mạng 400mb/s


Gói 07

450,000 VND/mo

8 CPU


16 GB RAM


60GB SSD


Tốc độ mạng 1000mb/s


Gói 08

800,000 VND/mo

16 CPU


32GB RAM


180GB SSD


Tốc độ mạng 1000mb/s