Gói 01

39,000 VND/mo

1 CPU


1GB RAM


20GB SSD


Tốc độ mạng 50mb/s


Gói 02

49,000 VND/mo

1 CPU


2GB RAM


20GB SSD


Tốc độ mạng 100mb/s


Gói 03

99,000 VND/mo

2 CPU


2GB RAM


30GB SSD


Tốc độ mạng 100mb/s


Gói 04

120,000 VND/mo

2 CPU


4GB RAM


30GB SSD


Tốc độ mạng 150mb/s


Gói 05

200,000 VND/mo

3 CPU


6GB RAM


40GB SSD


Tốc độ mạng 200mb/s


Gói 06

250,000 VND/mo

4 CPU


8GB RAM


60GB SSD


Tốc độ mạng 300mb/s


gói 07

500,000 VND/mo

8 CPU


16GB RAM


200GB SSD


Tốc độ mạng 1Gb/s